За Знам и Мога

Центърът за професионално обучение към СТИК ЕООД е създаден през 2005 г. като самостоятелно специализирано звено за обучение на възрастни. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовение и обучение с Лиценз № 201212985 и предлага:

 • Професионално обучение и квалификация
 • Вътрешно фирмени обучения по заявка на работодател
 • Разработване на проекти по различни програми
 • Семинари,мотивационни обучения,тренингови обучения,тимбилдинг
 • Езиково обучение
 • Обучения за придобиване на правоспособност за отделните професии по изискване на държавни наредби
 • Освен лицензиран обучител към НАПОО притежаващ лиценз за 60 професии и специалности в различни професионални направления ние сме и Доставчик на обучение към Агенция по заетостта от 2010 г. по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”, като само за миналата година сме провели над 260 обучения към 65 Общини по схема „ Развитие”, както и езикови и компютърни обучения по програма „Аз мога – повече”.

  ЦПО „СТИК” е лицензиран и към Министерство труда и социалната политика , Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги.
  Участва в провеждането на обучения по Проекти свързани с подобряване на предоставяните социални услуги в различни общини в страната.Като например проект „Помощ в дома” за обучение на „социални помощници”, „домашни санитари”,”социални асистенти” и др.

  Обучението е насочено към:

 • Управленски и административен персонал в образователни институции, малки и средни предприятия, неправителствени организации.
 • Хора с ниска или недостатъчна квалификация; дълготрайно безработни; млади хора със завършено базово образование без професионална квалификация; нуждаещи се от допълнителна квалификация след дълготрайно отсъствие от работа.
 • Хора с физически увреждания, членове на специфични етнически или социални групи.
 • Между приоритетите на Центъра са:

  Анализ на нуждите от обучение и анализ на пазара на труда, квалифицирани курсове за първоначално и непрекъснато професионално обучение в страната и чужбина, обучение за започването на малък собствен бизнес.
  Центърът прилага собствени иновационни програми за обучение за мотивация, маркетинг и финанси, както и подобряване на чуждоезиковите способности на работното място. Специално внимание се обръща на разработката, развиването и публикуването на учебни програми и подходи, учебни материали и документация за професионално обучение.

  разработено от creativedesign.bg