ПРОЕКТ “ ВСИЧКИ СМЕ РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА НИ”,Договор за безвъзмездна финансова помощ : BG05M2OP001-3.001-0095-C02,финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г “с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд,Информационна кампания за толерантност и преодоляване на предразсъдъци по повод Ромската нова година – 14.01.2018г.

IMG_2633 - Copy IMG_2635 IMG_2637 IMG_2641 IMG_2653 - Copy IMG_2674 IMG_2719инф.кампания

разработено от creativedesign.bg