ПРОЕКТ “ ВСИЧКИ СМЕ РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА НИ”,Договор за безвъзмездна финансова помощ : BG05M2OP001-3.001-0095-C02,финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г “с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд,Информационна кампания за толерантност и преодоляване на предразсъдъци по повод Рамазан байрам – 26.06.2017г.

инф.кампания IMG_1937 IMG_1959 IMG_1979 IMG_1990 IMG_1991 IMG_2000 IMG_2001

разработено от creativedesign.bg