Съобщения за набиране на ценови оферти по Проект : BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна”

съобщение 1

съобщение 2

съобщение -3

съобщение -4

съобщение -5

съобщение -6

съобщение -7

съобщение 8

съобщение 9

съобщение 10

съобщение 11

разработено от creativedesign.bg