Новини

ПРОЕКТ “ ВСИЧКИ СМЕ РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА НИ”,Договор за безвъзмездна финансова помощ : BG05M2OP001-3.001-0095-C02,финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г “с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд,Информационна кампания за толерантност и преодоляване на предразсъдъци по повод Ромската нова година – 14.01.2018г.

IMG_2633 - Copy IMG_2635 IMG_2637 IMG_2641 IMG_2653 - Copy IMG_2674 IMG_2719инф.кампания

ПРОЕКТ “ ВСИЧКИ СМЕ РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА НИ”,Договор за безвъзмездна финансова помощ : BG05M2OP001-3.001-0095-C02,финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г “с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд,Информационна кампания за толерантност и преодоляване на предразсъдъци по повод Деня на толерантността – 16.11.2017г.

инф.кампанияIMG_2432IMG_2332IMG_2423IMG_2331IMG_2357IMG_2406IMG_2352

ПРОЕКТ “ ВСИЧКИ СМЕ РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА НИ”,Договор за безвъзмездна финансова помощ : BG05M2OP001-3.001-0095-C02,финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г “с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд,Информационна кампания за толерантност и преодоляване на предразсъдъци по повод Рамазан байрам – 26.06.2017г.

инф.кампания IMG_1937 IMG_1959 IMG_1979 IMG_1990 IMG_1991 IMG_2000 IMG_2001

Закриваща пресконференция по проект BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1-002 “АКТИВНИ”

Покана закриваща пресконференция

Програма закриваща пресконференция

Покани за информационни срещи по проект BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1-002 “АКТИВНИ”

Информационна среща – кв.Аспарухово

Информационна среща – кв.Владиславово

Информационна среща -с. Каменар ис. Казашко

Информационна среща с.Звездица

Информационна среща -с.Константиново

Информационна среща-с.Тополи

Обяви за набиране на младежи до 29г. по проект BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1-002 “АКТИВНИ”

Обява целева група

Покана за откриваща пресконференция по проект BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1-002 “АКТИВНИ

Покана откриваща пресконференция

Програма откриваща пресконференция

Обява За избор на психолог за осъществяване на услуга във връзка с изпълнение на проект „Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни” BG05M20P001-3.001-0095,финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” с финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз

ОБЯВА

За избор на психолог  за осъществяване на услуга  във връзка с изпълнение на  проект „Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни” BG05M20P001-3.001-0095,финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” с финансовата подкрепа на  Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз

Предмет на дейността:

  • Индивидуална работа с родители от шест детски градини на територията на община Каспичан – ЦДГ гр. Каспичан, ЦДГ гр. Плиска, ЦДГ с. Косово, ЦДГ с. Каспичан, ЦДГ с. Златна нива и ЦДГ с. Марково.
  • Организиране на шест уъркшопа/ двудневни/ в шест детски градини на територията на община Каспичан – ЦДГ гр. Каспичан, ЦДГ гр. Плиска, ЦДГ с. Косово, ЦДГ с. Каспичан, ЦДГ с. Златна нива и ЦДГ с. Марково.

Описание за длъжността:

Ще бъде наето едно лице на трудов договор на длъжност „психолог“ с месечна заетост до 40 часа/ но не повече от 150 часа за целия период на изпълнение на дейността от една година. Заплащане – 20 лв./час , но не повече от 3000 лева за целия период на дейността.

Място на изпълнение на дейността : Община Каспичан

Забележка:  Командировъчните разходи /дневни, пътни, нощувки/ са за сметка  на лицето.

 Изисквания към Кандидатите:

1. Завършено висше образование – степен бакалавър / магистър по специалност „психология – психологическо консултиране“.

2. Допълнителна квалификация: когнитивно-поведенчески консултант и/или фамилно конулстиране

3. Професионален опит като психолог и/или консултант – минимум 1 година

4. Отлични комуникативни умения за работа в екип, компютърна грамотност, мотивация за постижение и професионално развитие, позитивна нагласа за работа с уязвими общности, много добри умения за работа с хора в риск.

5. Като предимство ще се счита доказан опит, сввързан с психологическо подпомагане по програми и проекти, финансирани по ЕС

Пакет документи:

1. Автобиография

2. Диплома за завършено образование

3. Сертификати / удостоверения за доказване на допълнителна квалификация

4. Документи доказващи професионален опит

Крайна дата за подаване на документи: 28.04.2017 г.  до 17:00 часа

Начин на кандидатстване:

Кандидатите могат да подадат кандидатурите си  на e-mail адрес: stikcenter@abv.bg или на адрес: гр. Варна, ул. Парижка комуна №2, ет.2. Лице за контакт: Кирил Недков – Председател на УС,  тел. 052/607820

Дата: 18.04.2017г.

Съобщения за набиране на ценови оферти по Проект : BG05M9OP001-1.002-0072 “Активни за устойчиво развитие на община Варна”

съобщение 1

съобщение 2

съобщение -3

съобщение -4

съобщение -5

съобщение -6

съобщение -7

съобщение 8

съобщение 9

съобщение 10

съобщение 11

Профил на купувача

Договор ОП1

Договор ОП2

Извършени плащания

Заповед от 22.12.2015г

Протокол

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА СПИ

Указания

ПРотокол 22.12.2015

Проект на договор ОП2

ОБРАЗЦИ(1)

Проект на договор

Публична покана

 

 

 

разработено от creativedesign.bg